OSOBISTE PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE SSL

Zbuduj pewność siebie, osiągaj znakomite rezultaty i rozwijaj liderów.

 

OPIS SZKOLENIA

Osobiste przywództwo sytuacyjne SSL to szkolenie z przywództwa dla pracowników na wszystkich poziomach organizacji.
Założeniem programu jest zmiana postaw pracowników – od biernej, obserwującej rzeczywistość firmową, do pro aktywnej, gdzie ludzie biorą pełną odpowiedzialność za swoje działania i rozwój zawodowy.
Szkolenie pomaga uczestnikom odkryć jak stworzyć otoczenie, w którym każdy pracownik jest upełnomocniony do rozwiązywania problemów, nie boi się wykazywać inicjatywy, prosi o pomoc, gdy jest to niezbędne.
Proces zawarty w programie szkolenia wyposaża uczestników w strategię pozwalającą czerpać więcej satysfakcji z pracy, poprzez konfrontacje z ich wizją przywództwa, poprzez rozwój pewności siebie, wiedzy i umiejętności.

PROFIL UCZESTNIKA:

Osobiste przywództwo sytuacyjne SSL jest doskonałym rozwinięciem koncepcji Przywództwa Sytuacyjnego SLII® dla pracowników, których przełożeni uczestniczyli w szkoleniu SLII® lub STL®.
Grupą docelową są zatem specjaliści, pracownicy liniowi, menedżerowie wyższego, średniego i niższego szczebla.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Osobiste przywództwo sytuacyjne SSL koncentruje się na budowaniu umiejętności rozmowy wspólnym językiem określającym etapy rozwoju pracownika, jego potrzeby i możliwości. Celem jest wzrost efektywności organizacji poprzez rozwój umiejętności i skuteczności pracowników.
Program nakierowany jest także na rozwój pracowników jako samo-napędzających się jednostek, które umiejętnie zarządzają sobą, swoją karierą i relacjami z przełożonymi, przy wykorzystaniu języka i narzędzi koncepcji SLII®.

KORZYŚCI INDYWIDUALNE

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • Lepiej zrozumieć koncepcję partnerskiego przywództwa (zgodnie z modelem SLII®), patrząc z perspektywy założeń procesu Situational Self Leadership®
 • Efektywnie rozmawiać językiem partnerskiego przywództwa: formułować potrzeby względem lidera i dopracowywać się oczekiwanych wyników
 • Identyfikować swoje mocne strony i wykorzystać je dla dobra celów firmy i własnych
 • Diagnozować swój etap rozwoju, w danym zadaniu (w oparciu o obserwowalne wskaźniki głównych kryteriów: kompetencji i zaangażowania)
 • Przyspieszać własny proces uczenia się w toku wykonywanych zadań w oparciu o umiejętność diagnozowania swoich potrzeb i pracę z własnymi przekonaniami ograniczającymi
 • Zwiększać własny poziom zaangażowania, autonomii i niezależności
 • Podnosić efektywność i poziom zadowolenia ze swojej pracy

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Zwiększenie efektywności organizacji poprzez większą wydajność indywidualną pracowników, poprzez ich bardziej efektywne relacje z przełożonym i współpracownikami.
 • Przejście od władzy (power) do delegowania uprawnień pracownikom (empowerment).
 • Poprawa komunikacji w firmie na linii menedżerowie – pracownicy, dzięki regularnym, opartym o uzgodnione reguły i wspólny język spotkaniom.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników, spadek rotacji, poprawa satysfakcji, zatrzymanie w firmie najlepszych pracowników.
 • Stworzenie silnych więzów i wzmocnienie nici porozumienia pomiędzy przełożonym a podwładnym.

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

 • Licencjonowany warsztat, oparty o sprawdzony, praktyczny model przywództwa Situational Leadership II®, stworzony przez Kena Blancharda, rozwijany na podstawie badań i weryfikowany w praktyce na całym świecie.
 • Koncepcja przywództwa sytuacyjnego zakłada, że nie ma uniwersalnego stylu przywództwa – jednego, najlepszego wzoru zachowań lidera służącego efektywności pracowników. Skuteczne jest dostosowywanie stylu przywództwa do etapu rozwoju pracownika w kontekście danego celu/zadania. Zatem pracownik potrzebuje od lidera różnych stylów przywódczych w zależności od zadania oraz swego etapu rozwoju. SSL® rozwija samoświadomość potrzeb pracownika względem lidera.
 • Najważniejszym czynnikiem wpływającym na efektywność i satysfakcję z pracy jest relacja między pracownikiem, a jego przełożonym – na tej relacji i takim jej kierunku koncentruje się model SSL.
 • Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje zestaw narzędzi pozwalających na wdrożenie i rozwój nabytych umiejętności oraz monitoring osiąganych postępów
 • SSL to 2 dni pracy warsztatowej w grupie do 12 osób.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ WARSZTATU

 • Cel i przebieg programu, wzajemne zapoznanie trenera i uczestników
 • Przekonania jako baza ustosunkowania wobec podejmowanych działań; oczekiwania wobec pracy
 • Zadanie (sytuacja) i potrzeby pracownika względem lidera, na drodze do osiągania celu; ćwiczenia autodiagnozy etapów rozwoju
 • Model SL II® – perspektywa menedżera
 • Strategia działania w myśl SSL – perspektywa pracownika
 • Od nauki do samodzielnego działania – czego potrzebuję od mojego lidera, instrukcji, czy wsparcia
 • Model przeprowadzania APR (Analizy Potrzeb Rozwojowych) i ustalania wyników, do których dążą pracownik i menedżer
 • Rozmowa „jeden na jeden” z perspektywy potrzeb pracownika kluczowe narzędzie w ramach SSL. Ćwiczenia.

DRUGI DZIEŃ WARSZTATU

 • Przypomnienie dnia pierwszego
 • Źródła władzy/wpływu jakich używamy by osiągać rezultaty – indywidualny model wpływu
 • Umiejętności SSL – ćwiczenia:
 • Ustalanie celów – klucz do zrealizowania I etapu rozwoju
 • Wyrażanie potrzeb i zabieganie o informacje zwrotną – klucz do zrealizowania II etapu rozwoju
 • Sprzedawanie własnych rozwiązań liderom – klucz do zrealizowania III etapu rozwoju
 • Negocjowanie niezależności – klucz do zrealizowania IV etapu rozwoju
 • Osobista wizja – sens angażowania się; do czego dążę w życiu
 • Osobisty plan działań – praktykowanie osobistej wizji na co dzień
 • Podsumowanie, zakończenie

TRENERZY:

Szkolenie realizują doświadczeni trenerzy, którzy:

 • Specjalizują się w obszarze przywództwa i zarządzania
 • Posiadają formalne przygotowanie psychologiczne
 • Posiadają silną osobowość
 • Szkolą według najwyższych standardów House of Skills
 • Posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu programów rozwijających umiejętności kadry menedżerskiej

LICZEBNOŚĆ GRUPY:

8 – 12 osób

CZAS TRWANIA:

2 dni