Self Leadership
Osobiste przywództwo wg Blancharda

Zaangażowanie pracowników

Nie tylko menedżerowie mają istotny wpływ na rezultat biznesowy. Gdy liderki i liderzy przekazują uprawnienia, potrzebują pracowników, którzy będą gotowi tę odpowiedzialność przyjąć. A jeszcze lepiej – pracowników, którzy sami o nią zabiegają.

Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że aby sprostać wyzwaniom, muszą polegać na pracownikach, którzy proaktywnie biorą sprawy w swoje ręce, mają autonomię i rozszerzają jej zakres, inicjują zmiany, przejmują odpowiedzialność za własne wyniki, karierę zawodową i rozwój. Organizacje potrzebują budować kapitał osobistego przywództwa – wzmacniać self-liderów: pracowników świadomych swoich potrzeb, kompetencji i wpływu.

Według badań ekspertów firmy Blanchard®, przeprowadzonych na próbie 1350 pracowników z różnych krajów, osoby, które postrzegają siebie jako self-liderów i korzystają z umiejętności:

 • poszukiwania informacji zwrotnej,
 • wywierania wpływu,
 • „sprzedawania” pomysłów w organizacji,
 • zauważania problemów na wczesnym etapie i proponowania adekwatnych rozwiązań,
 • rozmawiania o sposobach realizacji celów i zadań,

częściej niż inne czują się dobrze w pracy, doświadczają autonomii, mają poczucie relacyjności i kompetencji; są mniej skłonne do odejścia z organizacji i wiążą z nią długofalowe plany.

Przedsiębiorczość, odpowiedzialność
i proaktywność pracowników

Self Leadership – Osobiste przywództwo wg Blancharda to połączenie umiejętności oraz nastawienia, które sprawiają, że pracownicy „biorą sprawy w swoje ręce” – rozwijają autonomię i przejmują odpowiedzialność za cele i zadania.

Self-liderzy są świadomi swoich potrzeb, celów, kompetencji i zaangażowania. Działają w sposób planowy i ukierunkowany. Kwestionują własne ograniczające przekonania na temat swojej pracy i roli w firmie, które blokują ich działanie i rozwój. Identyfikują źródła wpływu i świadomie wykorzystują je dla dobrej realizacji celów.

Wpływaj na kreowanie angażującego Cię
środowiska pracy

Self Leadership to oryginalny program rozwojowy Blancharda® dedykowany pracownikom wszystkich szczebli organizacyjnych, bez względu na rolę w firmie, stanowisko czy funkcję.

Bazuje na założeniu, że pracownicy są najlepszymi przywódcami samych siebie i w wielu przypadkach wiedzą więcej od przełożonych na temat wykonywanej przez siebie pracy; rolą liderów jest bycie partnerem dla pracowników, zapewnienie możliwości i zasobów, które pozwolą uwalniać ich energię i zwiększać zakres samodzielnego działania.

Program oparty jest na koncepcji przywództwa SLII® Blancharda – z perspektywy pracownika. Uczy, jak diagnozować swój etap rozwoju w kontekście danego celu lub zadania, komunikować potrzeby z tym związane i aktywnie uzyskiwać wskazówki i wsparcie, które są potrzebne.

Self Leadership kształtuje zarówno postawy, jak i umiejętności niezbędne, by aktywnie wpływać na swój rozwój i osiągać wyniki. Wspiera rozwój samodzielności pracownika, wiarę w siebie, proaktywność i chęć przejmowania odpowiedzialności za to, co w pracy będzie jego sukcesem lub niepowodzeniem.

Interaktywny, pełen praktycznych ćwiczeń program

Program wyposażony jest w szereg użytecznych narzędzi (arkusze robocze, przewodniki, kwestionariusze, listy kontrolne, formularze typowych zwrotów do wykorzystania w rozmowie, materiały wideo) wspierających wdrażanie osobistego przywództwa w rzeczywistości zawodowej uczestników. Dostęp do aplikacji mobilnej SLII® ułatwia szybką diagnozę etapu rozwoju i wspiera w uzyskaniu od lidera/liderki lub współpracownika dopasowanego do potrzeb stylu przywództwa.

Self Leadership to trzy 3,5-godzinne sesje warsztatowe (online) lub 1,5 dnia (stacjonarnie) w grupie do 12 osób.

Rezultaty

Uczestnicy programu:

 • Diagnozują własny etapu rozwoju w kontekście danego celu lub zadania oraz związanych z tym potrzeb
 • Skutecznie komunikują się językiem potrzeb ze swoim liderami i współpracownikami, określając zakres instrukcji i wsparcia, niezbędnych, by osiągnąć sukces
 • Identyfikują swoje mocne strony i korzystają z indywidualnych źródeł wpływu w realizacji celów i zadań
 • Aktywnie dbają o uzyskanie stylu przywództwa dopasowanego do potrzeb i etapu rozwoju
 • Budują swoje zaangażowanie – kwestionują ograniczające przekonania, inicjują działania, wzmacniają zakres autonomii i wpływu w przeciwieństwie do poczucia bezsilności
 • Wzmacniają własne poczucie sensu pracy w partnerskiej rozmowie o celach i ich znaczeniu, łączą cele indywidualne z celami organizacji